Organisatie en Jaarverslag

Op deze pagina publiceren we de financiële jaarverslagen.

2021

Jaarverslag 2021

 

2019 en 2020

Jaarverslag 2019 en 2020

 

2017 en 2018

Jaarverslag 2017 en 2018


Vanaf 2005 tot heden heeft stichting VEEN ongeveer 46 hectare landbouwgrond aangekocht, en daarna ingericht en in beheer genomen voor een natuurdoelstelling, die voornamelijk gericht is op het leveren van een bijdrage aan het hoogveenherstel in de Peel. De belangrijkste maatregel daarbij is dat er vernatting en verschraling plaatsvindt. Plaatselijk wordt dit gecombineerd met het inrichten als foerageergebied voor de Kraanvogel met behulp van subsidie van de provincie Limburg.

Voor de verschraling (door middel van hooien) wordt samengewerkt met naburige agrariërs, die daarvoor een bescheiden pacht betalen.

In november 2018 heeft VEEN anderhalve hectare landbouwgrond kunnen verwerven; dit perceel zal worden ingericht als foerageergebied voor de patrijs.

In 2018 heeft de Stichting VEEN besloten een hectare van haar gronden in te richten als voedselbos. De kosten voor de planvorming zijn een onderdeel van de kostenpost ‘allerlei’. De daadwerkelijke realisatie zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.

Voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in het Peelgebied is een VEEN-Doedag uitgewerkt en uitgeprobeerd. Deze wordt in 2019 aangeboden aan de verschillende scholen in de regio en andere belangstellenden.

In 2018 is door de provincie Limburg een afwaarderingssubsidie toegekend voor een deel van de gronden, gewaardeerd op de aankoopwaarde, van de Stichting VEEN. De gelden hiervan zullen de komende jaren weer ingezet worden voor verdere aankoop van gronden.

Alle bestuursleden van de stichting verlenen hun diensten pro deo; alleen gemaakte onkosten worden op een bescheiden manier vergoed. 
In 2017 en 2018 resulteerden bovengenoemde activiteiten in het hieronder aangegeven financiële overzicht.

 

Toelichting bij de balans

VEEN staat voor Verwerving Extra Eigendommen Natuurontwikkeling. Op de balans zie je bij de activa twee posten. Materiële vaste activa, dit zijn uitsluitend percelen grond. Deze percelen staan op de balans voor het aankoopbedrag. Deze gronden zijn deels percelen formele landbouwgrond en deels percelen formeel natuurgebied. Liquide middelen, dit zijn gelden vrijwel uitsluitend bedoeld om gronden aan te kopen. Een klein deel van de liquide middelen is nodig om bepaalde terugkerende kosten (maaien, afrastering, plantgoed, administratiekosten) te kunnen betalen. Omdat de Stichting zelf uitsluitend met vrijwilligers werkt heeft de Stichting zelf geen loonkosten. De jaarlijkse onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers zijn minimaal.

Op de balans van de Stichting VEEN zijn er in de loop van de tijd grote schommelingen aan de activakant. De Stichting gebruikt haar liquide middelen om gronden aan te kopen.  Bij grondaankopen daalt de  waarde van de liquide middelen, terwijl de waarde van de materiële vaste activa met dezelfde waarde stijgt. Als het de aankoop van landbouwgrond betreft gaat het vaak om grond met een aankoopwaarde van pakweg € 50.000 per ha. In Nederland bestaat vaak de mogelijkheid om met subsidie landbouwgrond om te zetten in natuurgebied. De grond wordt dan in geld uitgedrukt veel minder waard, de zogenaamde afwaardering. Dit verschil in waarde ( Bijvoorbeeld van € 50.000 per ha als landbouwgrond naar € 10.000 per ha als natuurgebied, € 40.000 afwaardering). Deze afwaardering wordt dan deels als subsidie aan de Stichting Veen uitgekeerd. Deze subsidie is dan op de balans te zien als een stijging van de post liquide middelen. Daardoor krijgt de Stichting weer middelen om extra grond aan te kopen. De post materiële vaste activa, de waarde van de gronden, is dan met hetzelfde subsidiebedrag naar beneden gebracht.

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN